ماهی_رامیزی_بلو

1 کالا

  • رامیزی بلو

    نمره 0 از 5
    خصوصیات دمای مناسب آب : 22 الی 26 توضیحات : رامیزی حتماباید ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و عالی باشد وﻟﯽ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬای رﻧﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ راﻣﯿﺰی ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺮﻧﮓ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﮐﻪ اﮐﺜﺮ راﻣﯿﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ دارای گرید پایینی هستند. رامیزی یک ﻣﺎﻫﯽ…