رامیزی بلو

رامیزی بلو


۱۳۰,۰۰۰ تومان

برای فعال شدن سبد خرید و نمایش قیمت ، گزینه های محصول را از کادر بالا انتخاب کنید.

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1401

دسته بندی : ,

بررسی اجمالی محصول


خصوصیات

دمای مناسب آب : 22 الی 26

توضیحات :

رامیزی حتماباید ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و عالی باشد وﻟﯽ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬای رﻧﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ راﻣﯿﺰی ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺮﻧﮓ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﮐﻪ اﮐﺜﺮ راﻣﯿﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ دارای گرید پایینی هستند.

رامیزی یک ﻣﺎﻫﯽ آرام و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰاع ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺰﻧﻨﺪ.

اسیدیته آب : 6 الی 7.5
اندازه :
خلق و خو : آرام
موقعیت درون آب : میان آب
شرایط نگهداری : آسان
شرایط تکثیر :  دشوار 
حساسیت : مقاوم
خوراک : آرتمیا ، غذای خشک

نقد و بررسی : رامیزی بلو

ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ماهی رامیزی :

فیلتراسیون اب راﻣﯿﺰی ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم اب ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد .و از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارای ﻣﻮادی ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن آب ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ:

رزﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ماهی رامیزی :

(ماهی رامیزی میتوان گفت تنها ماهی اب شیرین است که میتواند تغیر جنسیت دهد)
نرها خوشرنگترهستند و نهایت زیبایی رامیزی درفصل جفتگیریشان مشهوداست.
رامیزی نر یک هاله قرمزآتشی درقسمت بیرونی دم وباله هایش پدید می آید .ماده ها کمرنگتر وکمی درشت ترهستند.

ﺗﮑﺜﯿﺮ ماهی رامیزی :

ﺗﮑﺜﯿﺮﺷﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ . ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ان را ﺑﺎردار
ﮐﻨﺪ .و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . اﮐﺜﺮ راﻣﯿﺰی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار وارداﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وعقیم شده اند.

مشخصات فنی :

سایز :

3 الی 4 سانت

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده

Be the first to review “رامیزی بلو”